Main Page Sitemap

Most viewed

Lenneth and company fight their way past Bloodbane, which awards her the 120 free spins leo vegas sword Levantine (Levatienn and on to the throne room, where Surt awaits and draws his flaming sword.Please be aware that this coupon is used to exchange the Combat and Skill EXP..
Read more
The prize fund is about 53 of revenue, with the remaining 10 going towards running costs and profits for the lottery casino max review organisers and ticket sellers.The game was not a success and was discontinued at the end of the 19989 football season, in April 1999.Over the..
Read more
Oops, something went wrong while loading your game.In Texas Hold'Em, each player is dealt two private cards, and all players share five community cards.In order for you to continue playing this game, you'll need to click "accept" in the banner below.M Featured, sign Up Bonus: /22 Poker Tickets.Simply..
Read more

Bankgaranti innskudd


Dersom en arbeidstaker i et tjenesteforhold mottar ytelse som nevnt i 5-6 fra andre enn den som har arbeidstakeren i sin tjeneste, påhviler pliktene etter dette kapitlet likevel den som har arbeidstakeren i sin tjeneste.
1 Ved en inkurie er et fotnotetegn blitt en del av lovteksten.
(3) Pålegg om revisjon kan ikke gjøres gjeldende for mer enn tre regnskapsår.
Fastsetting av forskuddsskatt ved skjønn for personlige skattytere (1) For personlige skattytere fastsettes forskuddsskatten i alminnelighet ved skjønn: a) når skattyter ikke tidligere har vært tatt opp til skattlegging ved skattekontoret, eller b) når skattyters samlede årsinntekt ved siste skattefastsetting er gått opp eller ned.Gjennomføring av skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær og i utbyttekompensasjon (1) Skattetrekket gjennomføres ved at selskapet eller innlåneren som nevnt i 5-4a beregner skattetrekket og holder dette tilbake ved utbetaling av utbytte eller utbyttekompensasjon.Foreløpig fordeling (1) Inntil endelig fordeling etter 8-1 og 8-2 kan foretas, skal innbetalt skatt og trygdeavgift fordeles foreløpig mellom staten, fylkeskommunen, kommunen og folketrygden.Har du andre spørsmål, kontakt din kundeansvarlig, eller kundeservice på telefon.(2) Når et område er avskåret fra forbindelse med regjeringen eller det av andre grunner finnes nødvendig, kan Kongen gi fylkesmannen eller andre lokale forvaltningsorganer, herunder militære myndigheter, fullmakt til å utferdige slike bestemmelser som nevnt i første ledd.
(2) Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk med høyere beløp enn det som følger av skattekortet eller første ledd, når skattyteren reiser krav om det i god tid før trekket skal foretas.
Dersom arbeidsgiver skal utstyre en arbeidstaker med id-kort etter regler gitt i medhold av arbeidsmiljøloven 4-1 syvende ledd, kan skatteoppkreverne og skattekontorene guinness world record for most pokes on facebook kreve at arbeidstakeren framviser id-kortet.
Verdipapirhandelloven 2-3 første ledd) og andre som har penger til forvaltning, og c) pensjonskasser plikt til å gi opplysninger om innskudds- og gjeldskonti som navngitt person, bo, selskap eller innretning har eller disponerer i vedkommende institusjon.
Ved fastsetting av forskuddsskatten skal det gjøres fradrag for beløp som må ventes dekket gjennom forskuddstrekk etter reglene i kapittel.
Forskudd på skatt 4-1.(3) For upersonlige skattytere som skal betale forskudd på skatt i løpet av året etter inntektsåret, utskrives forskuddsskatt etter bestemmelsene i kapittel.(2) Pålegg om revisjon kan gis på grunnlag av forhold som nevnt i første ledd knyttet til årsregnskapet for siste regnskapsår samt de tre foregående årene.(2) Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan skatteoppkreveren eller skattekontoret foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos arbeidsgiver, skatteoppkrever eller skattekontor.Omgjøring av skattetrekk etter 5-4 første ledd (kildeskatteordning) Trukket skatt etter 5-4 første ledd og betalt skatt,.(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring av trekkfritak etter første ledd, herunder at andre ytelser skal unntas fra trekkplikt eller at fritak i visse tilfelle skal gis for andre tidsrom enn nevnt i første ledd bokstav.(2) Arbeidsgiveren har plikt til å sørge for at det blir gjennomført forskuddstrekk eller skattetrekk også i tilfeller der skattyteren selv innkrever sin godtgjørelse.Fradraget superlenny online casino skal være 29 prosent begrenset oppad til det beløp departementet fastsetter.(2) Enhver som utfører eller har utført arbeid eller oppdrag for arbeidsgiveren, plikter på samme vilkår som i første ledd første punktum å gi opplysninger om sitt tjenesteforhold eller oppdrag knyttet til arbeidsgiveren.


Sitemap